E.Infantil

Pissarra digital

L’Educació Infantil a la nostra escola té com a finalitat cobrir les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels nens i nenes en un ambient familiar i acollidor, mitjançant una pedagogia activa, atenent a la individualitat de cada infant respectant el seu desenvolupament maduratiu en tot moment.

La nostra escola s’inicia al parvulari.
Potenciem que el nen aprengui a usar el llenguatge, que descobreixi les característiques físiques i socials del medi en què viu, que elabori una imatge d’ell mateix positiva i equilibrada i que adquireixi els hàbits bàsics de comportament que li permetin una bona autonomia personal, sempre amb la participació activa de les famílies.
A través del joc i del moviment vetllem per aconseguir que els nens/es vagin coneixent globalment i segmentàriament el seu cos i les seves possibilitats perceptives, motrius i expressives.
També aprenen a tenir cura d’ells mateixos i a adquirir una sèrie d’hàbits importants per afavorir la seva autonomia.

Integrem el nen en el seu entorn, realitzant activitats conjuntes amb la resta de l’escola, com per exemple, les tradicions i festes de la cultura catalana.
També experimentem amb objectes, animals i plantes i treballem per tal que adquireixin un aprenentatge significatiu.
Al llarg del curs es realitzen diverses sortides que contemplen els continguts treballats de forma lúdica i vivencial.

Treballem amb el projecte matemàtic EntusiaMAT basat en les intel-ligències múltiples i que permet treballar-les de manera útil i pràctica, on cada alumne sigui capaç d’arribar al mateix resultat per diferents camins, formant així alumnes competents.

Els nens aprenen a dominar el llenguatge oral en la mesura que interaccionen amb l’ambient i entre ells. La llengua vehicular de l’escola és la catalana i a l’Educació Infantil s’introdueix la llengua castellana a partir dels contes i la llengua anglesa, com a eina essencial pel seu futur. Escolten i canten cançons en anglès i es treballen continguts i expressions quotidianes pròpies de l’edat. El principal objectiu és proporcionar als nens i nenes la possibilitat d’entrar en contacte amb la llengua anglesa d’una forma lúdica i divertida.

El llenguatge escrit que va dirigit a la realització de traços, grafismes, lletres i a la iniciació del procés de la lecto-escriptura.

El llenguatge artístic és el mitjà d’expressió per excel·lència de l’Educació Infantil on els nens poden mostrar sentiments, emocions, vivències, experiències…
Els dibuixos del nen porten una important quantitat d’informació en ells mateixos i també en les respostes a les preguntes que, sobre els dibuixos pugui formular la mestra.
A través de les experiències plàstiques manipulem diversos materials i utilitzem diferents tècniques per tal de fomentar la creativitat dels alumnes.
La iniciació a l’anàlisi i la sensibilitat per la música es treballen en aquest eix amb continguts adequats a l’edat dels nens i nenes: sons de l’entorn, sons llargs i curts, forts i fluixos, cançons i audicions, etc.

També es treballen actituds i valors a través de converses i situacions quotidianes en les quals els alumnes es veuen involucrats. Es potencien les festes tradicionals i es presenten les principals figures evangèliques a partir de petits relats.

S’inicia la informàtica com una eina més de treball on es pretén que es familiaritzin amb l’ordinador i n’adquireixin un domini progressiu.

Els racons són uns espais delimitats de la classe, on els infants, individualment o per petits grups, realitzen simultàniament diferents activitats. Hi ha sessions dedicades al joc simbòlic i d’altres a treballar continguts del curs.

En definitiva, un projecte que afavoreix el desenvolupament personal de cada infant, un creixement integral sense presses i vetllant per la seva estabilitat emocional.