E.Primària

Durant els sis cursos de l’Educació Primària, dels 6 als 12 anys, l’escola pretén que l’alumne desenvolupi les seves competències individuals i que es formi com a persona. Aquesta és l’etapa més llarga del sistema educatiu obligatori. En aquests anys, els alumnes experimenten una evolució personal important. L’escola els acompanya en aquest procés de canvi i els ajuda a desenvolupar iniciatives pròpies que els permeti avançar en la seva autonomia personal i competencial. Durant aquest procés l’alumne incorporarà els continguts acadèmics com a part d’aquest desenvolupament integral. D’aquesta manera seran persones conscients, competents, compassives i compromeses que treballaran per una societat més justa, solidària, humana, sostenible i inclusiva.

Per tal que els nostres alumnes esdevinguin competents treballem:

L’adquisició del domini de la llengua catalana i castellana a través de l’enriquiment de la expressió oral i amb la consolidació de la lectura i de l’escriptura mitjançant la participació de diversos concursos literaris i diverses representacions teatrals (Pastorets). L’aprenentatge i domini de l’anglès a nivell oral i escrit a les hores d’anglès , Science, Speaking i algunes hores de música. Es realitzen projectes/activitats amb escoles d’altres països per tal que els nostres alumnes vegin l’escriptura com una activitat que els permet comunicar-se amb la resta del món.

El raonament lògic i matemàtic a través del mètode Singapur. L’alumne a partir d’un problema/pregunta, raona, pensa i posa imatges i paraules al seu pensament.

L’estimulació de l’expressió artística en les seves vessants visual, plàstica, corporal i musical mitjançant diferents estils pictòrics, representacions musicals.

Treball per projectes que ajuda als nostres alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir els coneixements i els afavoreix a obtenir un aprenentatge més significatiu.

Projecte Robòtica on l’alumnat s’involucra activament en el seu propi aprenentatge; els permet la integració de diverses àrees curriculars; potencien habilitats tan diverses com la creativitat, l’atenció i concentració, l’organització i presa de decisions i l’experimentació; promouen la capacitat de resoldre problemes de raonament lògic i analitzen i desenvolupen el pensament crític.

robotica

Els espais d’aprenentatge on l’alumne és el protagonista que construeix el seu aprenentatge mitjançant el descobriment d’una manera més activa, lliure, constructiva, creativa i de creixement com a persona.

L’hort de l’escola on els alumnes Planten , cuiden, reguen, collen i fins i tot mimen les hortalisses que obtenen són els punts forts d’aquest projecte. Gaudeixen provant els fruits que n’obtenen i també en fan una botiga on venen a les famílies.

L’aprofundiment en les habilitats socials que fan referència a l’aprendre a aprendre, a la motivació, l’autonomia, d’autoregulació i el pensament crític. Tambe a les que tenen a veure amb la part socioemocional: consciència personal, autoestima, autoeficàcia i resiliència, empatia, capacitats interpersonals, etc.

Fem que els nostres alumnes treballin els diferents continguts acadèmics a les sortides que es realitzen al llarg del curs : colònies, museus, …

Per afavorir una atenció als alumnes més individualitzada els desdoblaments de les classe formen part de l’organització de l’etapa. Tanmateix, els alumnes que necessiten una atenció més personalitzada, l’escola disposa de professor d’atenció a la diversitat i d’un Equip Psicopedagògic que orienta i fa el seguiment de tots aquells alumnes que necessitin aquesta atenció.