robotica

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Què oferim?

Durant l’Educació Primària l’escola ajuda  els alumnes a desenvolupar les seves competències individuals i que es formin com a persones:

  • Ajudar a desenvolupar iniciatives pròpies que els permeti avançar en la seva autonomia personal i competencial.
  • L’alumne incorporarà els continguts acadèmics com a part d’aquest desenvolupament integral.
  • La comprensió i desenvolupament de l’esperit crític dels elements bàsics del món científic, social, artístic i cultural, aplicant la perspectiva de gènere.
  • L’aprofundiment en les habilitats socials que fan referència a l’aprendre a aprendre, a la motivació, l’autonomia, d’autoregulació i el pensament crític.
  • Habilitats que tenen a veure amb la part socioemocional: consciència personal, autoestima, autoeficàcia i resiliència, empatia, capacitats interpersonals, etc per tal que esdevinguin persones conscients, competents, compassives i compromeses, que treballaran per una societat més justa, solidària, humana, sostenible i inclusiva.
Projecte lingüístic i treball de llengües estrangeres

Adquisició del domini de la llengua catalana i castellana a través de l’enriquiment de l’expressió oral i amb la consolidació de la lectura i de l’escriptura mitjançant la participació de diversos concursos literaris i diverses representacions teatrals (Pastorets).

Aprenentatge i domini de l’anglès a nivell oral i escrit a les hores d’anglès , Science, Speaking i algunes hores de música.

Es realitzen projectes/activitats amb escoles d’altres països per tal que els nostres alumnes vegin l’escriptura com una activitat que els permet comunicar-se amb la resta del món.

Projectes

Mètode Singapur. El raonament lògic i matemàtic. L’alumne a partir d’un problema/pregunta, raona, pensa i posa imatges i paraules al seu pensament.

Artístic. L’estimulació de l’expressió artística en les seves vessants visual, plàstica, corporal i musical mitjançant diferents estils pictòrics, representacions musicals

Treball per projectes que ajuda als nostres alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir els coneixements i els afavoreix a obtenir un aprenentatge més significatiu.

Projecte Robòtica on l’alumnat s’involucra activament en el seu propi aprenentatge; els permet la integració de diverses àrees curriculars; potencien habilitats tan diverses com la creativitat, l’atenció i concentració, l’organització i presa de decisions i l’experimentació; promouen la capacitat de resoldre problemes de raonament lògic i analitzen i desenvolupen el pensament crític.

Els espais d’aprenentatge on l’alumne és el protagonista que construeix el seu aprenentatge mitjançant el descobriment d’una manera més activa, lliure, constructiva, creativa i de creixement com a persona.

L’hort de l’escola on els alumnes planten, cuiden, reguen, collen i fins i tot mimen les hortalisses que obtenen són els punts forts d’aquest projecte. Gaudeixen provant els fruits que n’obtenen i també en fan una botiga on venen a les famílies.

Sortides

Fem que els nostres alumnes treballin in situ els diferents continguts acadèmics a les sortides que es realitzen al llarg del curs : colònies, museus, …

Atenció als alumnes

Per afavorir una atenció als alumnes més individualitzada els desdoblaments de les classe formen part de l’organització de l’etapa. Tanmateix, els alumnes que necessiten una atenció més personalitzada, l’escola disposa d’un Equip Psicopedagògic que orienta i fa el seguiment de tots aquells alumnes que necessitin aquesta atenció.

Contacte i Consultes

Per a qualsevol consulta que vulgueu fer, us podeu dirigir a nosaltres a: 

Neus Rey, Cap d’Estudis:  nrey@safamasnou.com