E.Primària

Durant els sis cursos de l’Educació Primària, dels 6 als 12 anys, l’escola pretén que l’alumne desenvolupi les seves capacitats individuals i que es formi com a persona.
Aquesta és l’etapa més llarga del sistema educatiu obligatori. En aquests anys, els alumnes experimenten una evolució personal important. L’escola els acompanya en aquest procés de canvi i els ajuda a desenvolupar iniciatives pròpies que els permeti avançar en la seva autonomia personal. Durant aquest procés l’alumne incorporarà els continguts acadèmics com a part d’aquest desenvolupament integral.

En aquesta etapa els esforços se centren, especialment, en:
L’adquisició del domini de la llengua catalana a través de l’enriquiment de la expressió oral i amb la consolidació de la lectura i de l’escriptura.
L’aprofundiment en l’aprenentatge de la llengua castellana.
L’aprenentatge i domini de l’anglès a nivell oral i escrit.
El raonament lògic i matemàtic.
L’estimulació de l’expressió artística en les seves vessants visual, plàstica, corporal i musical.
El respecte i la cura del propi cos.
L’aprofundiment en la presa de consciència de l’alumne de la seva dimensió humana i espiritual.
Educació basada en l’amor i el respecte i promoció de la responsabilitat.
Valoració de l’esforç i de la qualitat del treball personal.
Estimulació de la cooperació i la solidaritat

Per afavorir una atenció als alumnes més individualitzada, els desdoblaments de les classes i els grups flexibles de lectura formen part de l’organització de l’etapa.
Tanmateix, els alumnes que necessiten una atenció més personalitzada, l’escola disposa de professor de reforç i d’un Equip Psicopedagògic que orienta i fa el seguiment de tots aquells alumnes que necessitin aquesta atenció.