La nostra acció educativa

L’educació que oferim a les famílies i alumnes ens exigeix un servei de qualitat i una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguirem que la nostra acció assoleixi els seus objectius.
Ens proposem la formació de valors, que s’ha de realitzar a través de la vivència d’actituds, és a dir, mostrant coherència entre allò que diem i allò que fem.
Adoptem una metodologia didàctica oberta i flexible, conseqüent amb els objectius educatius que perseguim en la formació de la persona.
Donem la importància que pertoca al treball intel·lectual dels alumnes per tal que cada un d’ells arribi al màxim de les seves possibilitats.
Afavorim l’educació a través del moviment i l’expressió corporal, el ritme i la música.
Conreem l’activitat de l’alumne i promovem la pràctica de les seves destreses i habilitats.
Posem els avenços tecnològics al servei de l’educació, i preparem els alumnes per a la vida ensenyant-los a comprendre i criticar aquestes noves formes d’expressió habituals en la nostra societat.
Projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, és a dir, potenciem totes aquelles activitats escolars i extraescolars que desvetllin interessos i aficions en el temps de lleure.
El treball en grup, de tot el professorat i l’autoavaluació contínua del procés educatiu ens permet de verificar el nivell de qualitat de l’acció educativa de l’escola i la seva adequació als interessos i necessitats de famílies i alumnes.