El nostre Model de Gestió

L’entitat titular estableix el Caràcter Propi del centre i assumeix les disposicions legals referents a la intervenció de la resta d’estaments de la comunitat educativa.
El model de gestió adoptat per l’escola s’explicita en el NOF, la Normativa d’Organització i Funcionament, que garanteix l’adequada coordinació de tots els estaments i persones que intervenen en l’acció educativa.
El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de tota la comunitat educativa, garanteix la participació dels diversos estaments i és una mostra de la coresponsabilitat de tots en la gestió de l’escola.
Tots els que intervenim en l’acció educativa compartim uns principis que la fan possible:
Totes les actuacions de tots els estaments promouen el creixement i la maduració dels alumnes.
Tots assumim el compromís d’oferir la nostra aportació personal de creativitat, recerca i suport.
Estan clarament determinades les competències i camps d’acció de tots els estaments i es respecten les atribucions de cadascú.
Cada estament té membres que el representen en els òrgans de participació i decisió.
Les actuacions es duen a terme en una perspectiva de conjunt, per tal que convergeixin de manera coherent en el projecte comú. Els interessos individuals deixen pas als objectius col·lectius.