L’Educació Infantil a la nostra escola té com a finalitat cobrir les necessitats físiques, afectives, intel·lectuals i socials dels nens i nenes en un ambient familiar i acollidor, mitjançant una pedagogia activa, atenent a la individualitat de cada infant respectant el seu desenvolupament maduratiu en tot moment.

La metodologia que utilitzem està pensada per desenvolupar de manera integral les capacitats de cada un dels alumnes, tenint en compte la diversitat, els interessos i el treball de les competències (capacitats) així com l’aprenentatge de conceptes, procediments i valors de forma activa, significativa i globalitzada.

Treballem per projectes, sempre partint dels interessos dels nens, desenvolupant estratègies didàctiques per aprendre descobrint de forma col·laborativa , creativa i oberta.

Mitjançant les sortides al llarg del curs descobreixen les característiques físiques i socials del medi en què viu, que elabori una imatge d’ell mateix positiva i equilibrada i que adquireixi els hàbits bàsics de comportament que li permetin una bona autonomia personal.

La participació de les famílies a la nostra escola és molt activa perquè comparteixen l’aprenentatge diari dels seus fills als bons dies, sortides, tallers, contes, projectes,…

Els nens aprenen a dominar el llenguatge oral en la mesura que interaccionen amb l’ambient i entre ells. La llengua vehicular de l’escola és la catalana i a l’Educació Infantil s’introdueix la llengua castellana a partir dels contes i la llengua anglesa, com a eina essencial pel seu futur. Escolten i canten cançons en anglès i es treballen continguts i expressions quotidianes pròpies de l’edat. El principal objectiu és proporcionar als nens i nenes la possibilitat d’entrar en contacte amb la llengua anglesa d’una forma lúdica i divertida.

El llenguatge escrit que va dirigit a la realització de traços, grafismes, lletres i a la iniciació del procés de la lecto-escriptura.

També es treballen actituds i valors a través de converses i situacions quotidianes en les quals els alumnes es veuen involucrats i es potencien les festes tradicionals.

Treballem amb el projecte matemàtic Cric- Crac, inici del mètode Singapur. El qual pretén curiositat i sorpresa en l’alumne perquè tingui ganes d’experimentar en el que aprendrà. El nen és el centre de l’aprenentatge, la motivació i la participació són els pilars bàsics d’aquest mètode.

A través del joc i del moviment vetllem per aconseguir que els nens/es vagin coneixent globalment i segmentàriament el seu cos i les seves possibilitats perceptives, motrius i expressives. El llenguatge artístic és el mitjà d’expressió per excel·lència de l’Educació Infantil on els nens poden mostrar sentiments, emocions, vivències, experiències… Mitjançant les experiències plàstiques del taller d’art manipulem diversos materials i utilitzem diferents tècniques per tal de fomentar la creativitat dels alumnes. La iniciació a l’anàlisi i la sensibilitat per la música es treballen en aquest eix amb continguts adequats a l’edat dels nens i nenes: sons de l’entorn, sons llargs i curts, forts i fluixos, cançons i audicions, etc.

En els espais d’aprenentatge els infants aprenen mitjançant el descobriment i es treballa l’observació, l’autonomia, l’experimentació, el plantejament i comprovació d’hipòtesis, la creativitat… En aquests espais s’expressen, observen, manipulen, construeixen, es comuniquen, interactuen, juguen, experimenten… en definitiva, aprenen.

A l’hort de l’escola aprenen a plantar, cuidar, regar, collir i segueixen el procés de creixement de les llavors plantades.

En aquesta etapa s’inicia la robòtica com una eina que treballa :

– El pensament computancional. Reptes plantejats mitjançant el joc lògic-matemàtic.

– El pensament creatiu. Quan es plantegen reptes i problemes fomentem en els alumnes la creativitat i la innovació.

– Percepció espaial. Es pretén que adquireixin el concepte d’espai-temps, és a dir, que tot és una correlació d’accions.

En definitiva, un projecte que afavoreix el desenvolupament personal i competencial (capacitats) de cada infant, un creixement integral sense presses i vetllant per la seva estabilitat emocional.