Qui Som

L’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell va ser fundat l’any 1859 per Anna Maria Janer, a la Seu d’Urgell.
L’any 1914 es posa en marxa el col·legi del Masnou, que des de llavors, i seguint el mateix estil de qui el va fundar, treballa per oferir  una escola catalana, confessional i concertada.

EDUCACIÓ CRISTIANA

La nostra escola té com a finalitat afavorir el creixement i la maduració de l’alumne a dos nivells:

 • Dimensió individual: ajudem l’alumne a descobrir i potenciar les seves possibilitats físiques, intel·lectuals i afectives i l’orientem a trobar la seva opció vocacional i professional.
 • Dimensió social: potenciem la seva capacitat de convivència, fomentant el sentit de justícia, solidaritat i servei i promovem la seva inserció en la pròpia generació i en el propi poble.

ACCIÓ EDUCATIVA

El nostre estil educatiu neix de la intuïció d’Anna Maria Janer, que va respondre a les necessitats que hi havia fa més de 150 anys, amb les paraules “Tracteu bé tothom, amb respecte i amor. Duresa mai, fermesa quan calgui, dolcesa sempre”.

Mantenint aquest esperit, ens proposem:

 • Una relació senzilla, propera i personalitzada entre tots els qui formem la comunitat educativa.
 • Un tracte acollidor i sense distincions, valorant i acollint cada alumne tal com és, amb una relació, a la vegada, de suavitat i fermesa.
 • Una educació en els valors morals, donant als alumnes eines per a la inserció compromesa i responsable en la societat.

Amb aquesta idea, ens exigim un servei de qualitat i una aportació coordinada amb les famílies, per aconseguir objectius que compartim:

 • Formar en valors a través de la vivència, mostrant coherència entre allò que diem i allò que fem.
 • Adoptar una metodologia didàctica oberta i flexible, donant la importància pertoca al treball personal, emocional i intel·lectual dels alumnes per tal que cada un d’ells arribi al màxim de les seves possibilitats, promovent les seves destreses i habilitats
 • Afavorir l’educació artística a través del moviment i l’expressió corporal, el ritme i la música.
 • Dotar els alumnes d’esperit crític davant els avenços tecnològics i les noves formes d’expressió habituals en la nostra societat.
 • Projectar l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu, motivant activitats que desvetllin interessos i aficions en el temps de lleure.

Pretenem fer d’aquests objectius el nostre camí. L’equip docent fomenta el treball en grup i l’autoavaluació contínua del procés educatiu per verificar el nivell de qualitat de l’acció educativa i la seva adequació als interessos i necessitats de famílies i alumnes.

COMUNITAT EDUCATIVA

La nostra concepció d’educació exigeix que l’escola sigui una autèntica comunitat educativa, és a dir, que l’entitat titular, alumnes, professors, famílies, i el personal d’administració i serveis, ens integrem harmònicament i posem en comú il·lusions, objectius i realitzacions.

 • L’Entitat Titular, l’Institut de Germanes de la Sagrada Família d’Urgell, és respon expressa i dona continuïtat als principis que defineixen el tipus d’educació que caracteritza l’escola.
 • Els alumnes són el subjecte de la pròpia formació i l’escola pretén oferir-los ocasions per créixer i madurar en tots els aspectes de la seva personalitat.
 • L’equip docent té un paper decisiu com educadors i educadores, portant a la pràctica el projecte educatiu del centre, anant més enllà de la sistemàtica transmissió de coneixements.
 • Les famílies són principals responsables de l’educació dels fills. L’escola necessita el seu suport i col·laboració constant.
 • El personal d’administració i serveis realitza diverses funcions que, tot i no estar-hi directament relacionades, afavoreixen la pràctica i l’eficàcia de l’acció educativa.

MODEL DE GESTIÓ

L’entitat titular estableix el Caràcter Propi del centre i assumeix les disposicions legals referents a la intervenció i coordinació de la resta de la comunitat educativa, i s’explicita a la Normativa d’Organització i Funcionament (NOFC).

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de tota la comunitat educativa, i garanteix la participació dels diversos estaments i és una mostra de la co-responsabilitat de tots en la gestió de l’escola.

Tots els que intervenen en l’acció educativa compartim uns principis que la fan possible:

 • Totes les nostres actuacions han de promoure el creixement i la maduració dels alumnes.
 • Tots assumim el compromís d’oferir la nostra aportació personal de creativitat, recerca i suport.
 • Tenir clarament determinades les competències i camps d’acció de tots els estaments i es respecten les atribucions de cadascú.
 • Cada estament té membres que el representen en els òrgans de participació i decisió.
 • Les actuacions es duen a terme en una perspectiva de conjunt, en el que els interessos individuals deixen pas als objectius col·lectius.